•Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki.

Truizmem jest powiedzieć, iż każdy ponosi odpowiedzialność za swe czyny. I o ile w przypadku osób fizycznych ustalenie odpowiedzialnego za spowodowanie szkody u osoby trzeciej, co do zasady nie nastręcza poważnych komplikacji, o tyle w przypadku osób prawnych, a w szczególności spółek handlowych, trudność ta wydaje się zadaniem już nie tak oczywistym, w szczególności w zakresie odpowiedzialności prokurenta.

•Szkolenie dla firm budowlanych z procedury FIDIC.

Mając na uwadze bogate doświadczenie Kancelarii w obsłudze inwestycji budowlanych, w zakres usług, które Kancelaria oferuje, wchodzą także szkolenia obejmujące problematykę realizacji inwestycji na bazie FIDIC. Firmy zainteresowane poszerzeniem wiedzy wśród zatrudnionych pracowników, pełniących ważne role w procesie budowlanym, prosimy o kontakt. Do pobrania: Przykładowe szkolenie FIDIC

•Egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wygrana w sądzie nie jest bynajmniej końcem drogi, którą przejść musi wierzyciel, by odzyskać od dłużnika swoje należności. Bywa, że w toku egzekucji komornik nie jest w stanie spieniężyć majątku dłużnika, albo że ten zwyczajnie nie posiada żadnego wartościowego mienia poza udziałami w spółce. Egzekucja z takich udziałów rządzi się jednak własnymi, specyficznymi prawami.

•Alimenty a „500+”

W dniu 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2017 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195 nr 1579; dalej: Ustawa), w której zostały określone warunki i zasady rządowego programu powszechnie znanego jako „Rodzina 500 +”. Niemniej jednak, świadczenie 500+ wywołało spore zamieszanie w kwestii jego wpływu na alimenty.

•Domniemanie korzystne dla ZAIKS.

  „Używanie” objęte jest domniemaniem zakładającym, że w sytuacji, gdy odbiornik znajduje się w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, to jest on używany przez jego posiadacza. Tak wskazuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 20 lipca 2016 r., VI SA/Wa 179/16, który będzie miał istotny wpływ na sytuację prawną organizacji zbiorowego zarządzania, w tym Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

•Prokura łączna niewłaściwa. Czy problem kompleksowo rozwiązany?

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) (dalej: „Ustawa o zmianie niektórych ustaw”), mocą której wprowadzonych zostało szereg zmian w dwudziestu innych ustawach. Celem miało być uproszczenie wykonywania działalności gospodarczej w różnych obszarach. Realizacji tego celu służyć ma między innymi doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne. Jednym …

•Prokura łączna niewłaściwa. Czy problem kompleksowo rozwiązany? Read More »

•Zamówienia „in-house” o roboty budowlane bez podwykonawców.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie część przepisów zawartych w nowelizacji z dnia  22 czerwca 2016 r. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w szczególności dotyczących dodatkowych przesłanek umożliwiających wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki w zakresie tzw. zamówienia in-house. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12–15 PrZamPubl stanowi transpozycję art. …

•Zamówienia „in-house” o roboty budowlane bez podwykonawców. Read More »