DLA BIZNESU

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK ORAZ KORPORACJI

Świadczenie usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek i prawa korporacyjnego stanowi od wielu lat jedną z głównych dziedzin działalności naszej Kancelarii.

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich sprawach spornych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek oraz ustalaniem nieistnienia takich uchwał, w sprawach o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o., w sprawach związanych z przymusowym wykupem lub odkupem akcji. W tym zakresie świadczymy usługi zarówno na rzecz spółek, jak i na rzecz wspólników oraz akcjonariuszy spółek. Zapewniamy pomoc prawną przy prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, a także w negocjacjach mających na celu ugodowe zakończenie sporu.

Świadcząc usługi prawne związane z funkcjonowaniem spółek w każdym przypadku uwzględniamy aspekty podatkowe związane z planowanymi i dokonywanymi czynnościami.

Świadczymy również usługi prawne w zakresie postępowań karnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Oferujemy usługi pomocy i doradztwa prawnego w szczególności:

  • w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych (w tym spółek publicznych), jak i osobowych, a także w zakresie funkcjonowania innych podmiotów gospodarczych, również na rzecz wspólników oraz akcjonariuszy takich spółek;
  • we wszystkich aspektach dotyczących zakładania spółek, w tym w zakresie sporządzania umów spółek oraz statutów, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów, a także w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek;
  • w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, w tym w zakresie przygotowywania projektów uchwał organów spółek, organizacji i przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów;
  • w kwestiach związanych ze zbywaniem oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego (w tym związanych z wnoszeniem aportów), zmianami umowy spółki lub statutu, umarzaniem akcji lub udziałów, przymusowym wykupem i odkupem akcji, wprowadzaniem systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej oraz zawieraniem umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej, rozwiązaniem i likwidacją spółek, a także we wszystkich pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego;
  • w kwestiach związanych z przekształcaniem, łączeniem oraz podziałem czy likwidacją spółek prawa handlowego;
  • w zakresie postępowań rejestrowych oraz innych postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego prowadzonych przez sądy rejestrowe lub inne właściwe sądy lub organy;
  • w zakresie realizacji audytów prawnych (due diligence) spółek prawa handlowego;
  • w sprawach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem na terytorium Polski oddziałów spółek (przedsiębiorców) zagranicznych;
  • w przygotowaniu opinii prawnych w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek handlowych oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

KANCELARIA ADWOKACKA
RUSECKI, MANDERLA I WSPÓLNICY sp. k.

ul. Wierzbowa 18/1
40-169 Katowice
NIP: 9542749242
KRS: 0000511134

Kontakt

tel. (+48) 32 258 83 18, (+48) 32 350 10 21
e-mail: kancelaria@iusestars.com

Media społecznościowe