DLA INWESTORA

Obsługa prawna inwestycji w sektorze budownictwa oraz w zakresie obrotu nieruchomościami.

Zagadnienia z tego zakresu stanowią istotny przedmiot działalności Kancelarii. Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym (budowlanym), a także w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w odniesieniu do zrealizowanych projektów inwestycyjnych.

Usługi Kancelarii w zakresie wsparcia realizacji procesów inwestycyjnych (obiekty komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty infrastrukturalne, budownictwo przemysłowe) obejmują w szczególności:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości (przygotowywanie tzw. raportów due diligence), porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości (w tym umów przedwstępnych, umów warunkowych), reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości;
 • obsługę prawną w procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach sądowo-administracyjnych;
 • weryfikowanie lub przygotowanie umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane (w tym w oparciu warunki kontraktowe FIDIC), umów podwykonawczych, umów deweloperskich, umów o wspólną realizację inwestycji oraz reprezentację w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów;
 • obsługę prawną w zakresie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym przygotowanie projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych (umowy kredytowe, umowy pożyczki) oraz reprezentację w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów (w tym w szczególności negocjacjach z bankami), rozliczenie wydatkowania funduszy unijnych;
 • doradztwo w zakresie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowalnego, reprezentację w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami, projektantami oraz ubezpieczycielami, obejmujące w szczególności dochodzenie roszczeń;
 • przygotowanie umów najmu, umów dzierżawy, doradztwo i reprezentację w trakcie procesów komercjalizacji obiektów handlowych, biurowych i logistycznych, umów franczyzowych dotyczących działalności prowadzonej w realizowanych obiektach, a także umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • doradztwo związane z prawem zamówień publicznych oraz reprezentację w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami powszechnymi;
 • sporządzanie lub zapewnienie pomocy w przygotowaniu różnorakich dokumentów, pism etc., wynikających z relacji uczestników procesu budowlanego z organami administracji, osobami prawnymi i fizycznymi.
 • doradztwo podatkowe związane z inwestycjami nieruchomościowymi;
 • obsługę prawną w zakresie dotyczącym działania wspólnot mieszkaniowych.

W zakresie transakcji obrotu nieruchomości usługi Kancelarii obejmują w szczególności kompleksowe doradztwo w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości, w tym w szczególności nieruchomości gruntowych oraz zrealizowanych projektów inwestycyjnych (budynków biurowych, centrów logistycznych, budynków użyteczności publicznej, centrów handlowych, etc.), w tym:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości (przygotowywanie tzw. raportów due diligence), porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowanie struktury transakcji (sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych, spółki, przedsiębiorstwa, względnie zorganizowanej części przedsiębiorstwa);
 • kwestie związane z finansowaniem i rozliczeniem transakcji oraz refinansowaniem inwestycji będącej przedmiotem transakcji (umowy kredytowe, umowy zabezpieczeń, umowy rachunków escrow, standstill agreements, etc.);
 • przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych;
 • doradztwo podatkowe w zakresie transakcji (założenia odnośnie do struktury transakcji, wnioski o interpretacje podatkowe);
 • doradztwo w zakresie umów o zarządzanie nieruchomościami, wsparcie w zakresie zarządzania i utrzymania nabytych projektów inwestycyjnych.

KANCELARIA ADWOKACKA
RUSECKI, MANDERLA I WSPÓLNICY sp. k.

ul. Wierzbowa 18/1
40-169 Katowice
NIP: 9542749242
KRS: 0000511134

Kontakt

tel. (+48) 32 258 83 18, (+48) 32 350 10 21
e-mail: kancelaria@iusestars.com

Media społecznościowe