DLA WIERZYCIELI I DŁUŻNIKÓW

RESTRUKTURYZACJE, UPADŁOŚCI, OCHRONA MAJĄTKU, WINDYKACJE

Kancelaria świadczy usługi w kwestiach dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zarówno na rzecz przedsiębiorców z trudnościami finansowymi jak i na rzecz wierzycieli, celem zabezpieczenia ich praw.

Wskazujemy na możliwości wynikające z postepowania restrukturyzacyjnego, które ma na celu uzdrowienie przedsiębiorstwa, uniknięcie jego likwidacji, a więc zachowanie jego ekonomicznej wartości. Obok funkcji sanacyjnej, postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu również ochronę wierzycieli, a co więcej, ma zapobiec powstawaniu zatorów płatniczych.

W naszej Kancelarii sporządzony został jeden z pierwszych w Polsce wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na gruncie przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Także my opracowaliśmy wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, który to następnie został zatwierdzony przez Sąd, jako pierwszy taki wniosek w Polsce.

Głównymi obszarami usług świadczonych przez Kancelarię w tym zakresie są:

 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • sporządzanie umów restrukturyzacyjnych;
 • przygotowywanie i negocjacje umów restrukturyzacyjnych i powiązanych umów zabezpieczeń;
 • doradztwo w kwestiach związanych z regulacją publicznego obrotu papierami wartościowymi w kontekście restrukturyzacji.

Mamy doświadczenie w procedurze zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwu, zaskarżenia planu podziału oraz w postępowaniach mających na celu ubezskutecznienie ustanowionych zabezpieczeń.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • wsparcia prawnego na etapie podjęcia decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, w tym doradztwo w zakresie wyboru właściwego postępowania (postępowanie o zatwierdzenie układu / przyspieszone postępowanie układowe / postępowanie układowe / postępowanie sanacyjne);
 • doradztwa w zakresie złożenia wniosku restrukturyzacyjnego we właściwym terminie oraz pomoc w dobrze ścieżki działania zmierzającej nie tylko do maksymalizacja szans uwzględnienia wniosku, ale także minimalizacji ryzyka odpowiedzialności (w tym: cywilnoprawnej, karnej) dla osób zarządzających (członków zarządu);
 • opracowywania planów restrukturyzacyjnych;
 • weryfikacji dokumentacji Klienta pod kątem jej wykorzystania we wniosku restrukturyzacyjnym;
 • udziału w negocjacjach z wierzycielami dla potrzeb uzyskania poparcia dla działań restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności z wierzycielami finansującymi (banki, fundusze inwestycyjne, itp.);
 • przygotowywania porozumień „okołoukładowych” zmierzających do maksymalizacji szans na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym pełne wsparcie prawne w negocjowaniu i przygotowaniu tzw.: umów standstill;
 • pełnego wsparcia na etapie przygotowywania załączników do wniosków, w tym weryfikacja dokumentów pod kątem spełnienia wymagań formalnych;
 • przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego, przy uwzględnieniu wszystkich wymogów ustawowych;
 • reprezentacji Klienta przed sądem restrukturyzacyjnym oraz opracowywanie pism procesowych na etapie postępowania o otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w tym przygotowanie stanowiska procesowego wobec sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego;
 • zastępstwa procesowego Klienta na rozprawie w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w tym przygotowanie ew. środków zaskarżenia oraz zastępstwo przez Sądem II instancji;
 • obrony wniosku przed działaniami podmiotów trzecich (wierzycieli), zmierzających do odmowy otwarcia postępowania (w tym reprezentacja Klienta w negocjacjach z wierzycielami);
 • zastępstwa procesowego w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego, w tym: stała kontrola działań sądowych i pozasądowych organów postępowania restrukturyzacyjnego z punktu widzenia zgodności ich działań z przepisami prawa, przygotowywanie odpowiedzi na zarządzenia sądu oraz nadzorcy sądowego/zarządcy, przygotowywanie środków zaskarżenia, reprezentacja Klienta w ramach postępowań sprzeciwowych, pomoc w opracowaniu propozycji układowych, zastępstwo procesowe we wszelkich posiedzenia sądowych, w posiedzenia rady wierzycieli, na zgromadzeniu wierzycieli, itp.;
 • przygotowania uproszczonego wniosku sanacyjnego (na wypadek niepowodzenia przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego);
 • bieżącego doradztwa prawnego we wszelkich sprawach związanych z prawem restrukturyzacyjnym, w tym przygotowywania i opiniowania umów pod kątem bezpieczeństwa prawnego Klienta w tym obszarze;
 • przygotowywania opinii prawnych odnoszących się do różnego rodzaju zagadnień związanych z prawem restrukturyzacyjnym.

Wybrane projekty zrealizowane przez zespół Kancelarii:

 • doradztwo przy postępowaniach restrukturyzacyjnych w branżach:, handel detaliczny, produkcja odzieży, budownictwo, produkcja żywności;
 • kompleksowa obsługa prawna (od momentu podjęcia decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego po zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego) w każdej prawem przewidzianej procedurze restrukturyzacyjnej;
 • doradztwo prawne w toku postępowania sanacyjnego z zachowanym zarządem własnym dużej spółki z branży budowlanej (budownictwo komunikacyjne i przemysłowe), w tym udział z powodzeniem w sporach na gruncie umów o roboty budowlane (również w zakresie obejmującym kontrakty realizowane w ramach ustawy – Prawo zamówień publicznych);
 • przygotowanie licznych opinii prawnych, jako uzupełnienie argumentacji odnośnie do różnego rodzaju wniosków składanych w toku postępowań restrukturyzacyjnych, a odnoszących do skomplikowanych i nierozstrzygniętych ustawowo problemów prawnych pojawiających się na tym gruncie (w wielu przypadkach wnioski ostatecznie okazały się skuteczne i doprowadziły do uzyskania oczekiwanego rozstrzygnięcia przez Klienta);
 • przygotowanie licznych opinii prawnych, weryfikujących aktualną sytuację finansową Klienta oraz przedstawiających możliwe ścieżki działania w celu rozwiązania problemu zadłużenia (w tym analiza prawna pod kątem doboru właściwego dla Klienta postępowania restrukturyzacyjnego).

Specjalistami w zakresie przeprowadzania restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw oraz w ochronie majątku i windykacji w naszej kancelarii adwokackiej w Katowicach są adwokat Andrzej Rusecki oraz prawnik Adam Markowski. Pracę specjalistów wspomagają aplikanci adwokaccy oraz asystenci, którzy tworzą zespół naszej kancelarii adwokackiej Iusestars w Katowicach.

KANCELARIA ADWOKACKA
RUSECKI, MANDERLA I WSPÓLNICY sp. k.

ul. Wierzbowa 18/1
40-169 Katowice
NIP: 9542749242
KRS: 0000511134

Kontakt

tel. (+48) 32 258 83 18, (+48) 32 350 10 21
e-mail: kancelaria@iusestars.com

Media społecznościowe