SPORY I MEDIACJE

Spory biznesowe, spory z zakresu prawa cywilnego, mediacje

Jednym z głównych przedmiotów działalności naszej Kancelarii jest również doradztwo i reprezentowanie Klientów w sporach sądowych.

Posiadamy w tej materii wieloletnie doświadczenie we wszystkich instancjach i we wszelkiego rodzaju postępowaniach cywilnych oraz karnych. Zarówno przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym, jak i przed sądami arbitrażowymi.

Świadczymy kompleksowe usługi również na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc przy prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód.

Prowadzimy również sprawy dotyczące naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, obejmujących m.in. naruszenie dobrego imienia, prawa do prywatności, czci, tajemnicy korespondencji, wizerunku, renomy, etc. Reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu prawa prasowego, w tym o publikację sprostowań prasowych oraz ochronę dóbr osobistych w sprawach wchodzących w zakres szeroko rozumianej debaty publicznej. W ramach tej ostatniej specjalizacji świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych, których dobre imię i cześć zostały naruszone przez osoby pełniące funkcje publiczne, jak również przez publikacje w środkach masowego przekazu.

Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności:

  • spory z zakresu prawa spółek (spory korporacyjne);
  • spory z zakresu prawa cywilnego, w tym spory wynikłe na tle wykonywania wszelkiego rodzaju umów (w tym umów handlowych, umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych, umów dotyczących nieruchomości) oraz spory dotyczące czynów niedozwolonych;
  • spory z zakresu nieuczciwej konkurencji;
  • spory z zakresu dochodzenia roszczeń w ramach realizacji inwestycji budowlanych;
  • spory dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;
  • spory z zakresu prawa pracy;
  • spory dotyczące wszelkiego typu odszkodowań (m. in. z tytułu niewykonania umów, nienależytego wykonania umów, kar umownych, deliktów ze szczególnym uwzględnieniem błędów w sztuce lekarskiej);
  • spory wynikłe na tle prawa autorskiego;
  • reprezentację członków zarządów w postępowaniach odszkodowawczych z tytułu pełnienia funkcji lub obowiązków służbowych.

KANCELARIA ADWOKACKA
RUSECKI, MANDERLA I WSPÓLNICY sp. k.

ul. Wierzbowa 18/1
40-169 Katowice
NIP: 9542749242
KRS: 0000511134

Kontakt

tel. (+48) 32 258 83 18, (+48) 32 350 10 21
e-mail: kancelaria@iusestars.com

Media społecznościowe