•Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – obsługa prawna firm

Dnia 12 lutego 2018 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa o zmianie KRS”). Ustawa weszła w życie z dniem 15 marca 2018 r. Część wprowadzanych zmian wchodzi w życie później: 9 kwietnia 2018 r., 1 października 2018 r., 1 lutego 2019 r. Ostatnie wejdą w życie 1 marca 2020 roku, kiedy zaczną obowiązywać już wszystkie istotne zmiany wprowadzane przedmiotową Ustawą o zmianie KRS, dotyczące uregulowań związanych z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Sądowego. W niniejszym artykule wskazane są przede wszystkim kwestie dotyczące zmian w sposobie wypełniania przez wnioskodawców obowiązków związanych ze składaniem wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustawa o zmianie KRS wdrażać będzie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 46–127). Ustawa o zmianie KRS wprowadzi liczne zmiany do ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym („Ustawa o KRS”), a także zmieni między innymi: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu projektu Ustawy o zmianie KRS wskazano, że analizując 16 lat funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego uznano, że obecny stan prawny odnoszący się do funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego jest regulacją niewystarczającą, nieuwzględniającą nowych rozwiązań prawnych i technicznych, co z biegiem lat może prowadzić do znacznego obniżenia efektywności działania sądu rejestrowego oraz wiarygodności rejestru.

Proponowane rozwiązania opisano w uzasadnieniu projektu ustawy w czterech głównych kategoriach:

 1. Wzmocnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu;
  • Postępowania przymuszające;
  • Kurator
 2. Zmiany związane z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych oraz konieczne do implementacji dyrektywy 2017/1132/UE, w zakresie integracji rejestrów centralnych, handlowych i rejestrów spółek;
  • Wprowadzenie obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;
  • Stworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych;
  • Wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w odpowiednim formacie danych;
  • Integrację Krajowego Rejestru Sądowego z systemem integracji rejestrów (BRIS), o którym mowa w dyrektywie 2017/1132/UE;
  • Udostępnienie w Internecie pełnych danych o podmiocie;
  • Automatyzację niektórych wpisów.
 3. Uproszczenie dokonywania tzw. wpisów ewidencyjnych do rejestru przedsiębiorców oraz zmiana sposobu i zakresu ujawniania informacji o zaległościach płatniczych podmiotu;
  • Uproszczenie postępowania odnośnie do tzw. wpisów ewidencyjnych w dziale 4;
  • Określenie minimalnej kwoty zaległości podlegającej wpisowi do działu 4 rejestru z jednoczesnym umożliwieniem dokonania jednego wpisu na podstawie kilku tytułów wykonawczych;
  • Ujawnianie w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości informacji o zaległościach płatniczych podmiotu;
  • Rezygnację z wpisu do RDN dłużników alimentacyjnych;
  • Zakończenie dokonywania nowych wpisów do RDN na wniosek (od dnia wejścia w życie ustawy) oraz z urzędu (od dnia 1 lutego 2019 r.);
  • Wprowadzenie regulacji umożliwiającej wykreślenie dłużnika z RDN w sytuacji, gdy zobowiązanie wygasło.
 4. Zmiany proceduralne i porządkowe.
  • Doprecyzowanie treści art. 39822p.c. i art. 5181 § 3a k.p.c. oraz art. 45 ustawy o KRS;
  • Rozszerzenie zakresu podmiotowego art. 18 § 2 k.s.h. oraz zmiana zasad obliczania czasu trwania zakazu;
  • Ujednolicenie terminologii zawartej w k.p.c. – dział VI postępowanie rejestrowe w ustawie o KRS oraz w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
  • Usunięcie zbędnych regulacji;
  • Wprowadzenie definicji systemu teleinformatycznego.

W niniejszym artykule przybliżymy pierwsze dwie spośród wskazanych powyżej kategorii spraw.

W pierwszej kategorii zagadnień kluczowe będzie wprowadzenie uregulowań mających na celu rozwiązanie problemu braku organu uprawnionego do reprezentacji osoby prawnej. Stworzenie katalogu instrumentów prawnych możliwych do zastosowania w różnych stanach faktycznych ma pozwolić sądowi rejestrowemu na dobranie najbardziej właściwego narzędzia dla konkretnej sytuacji i konkretnego podmiotu.

W oparciu o zmiany wprowadzane Ustawą o zmianie KRS sąd rejestrowy w uzasadnionych przypadkach będzie miał możliwość wezwania obowiązanych do powołania lub wyboru organu uprawnionego do reprezentacji osoby prawnej do wykazania (za pomocą stosownych dokumentów) – w terminie, jaki sąd uzna za niezbędny i wystarczający – że organ reprezentacji został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte i podmiot posiada organ uprawniony do reprezentacji. W razie niewykonania obowiązku w zakreślonym terminie sąd nałoży na obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu grzywnę przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Sąd będzie mógł ponawiać grzywnę, analogicznie jak w przypadku pozostałych postępowań przymuszających. Grzywna stosowana przez sąd rejestrowy nie ma mieć charakteru penalnego, ma jedynie za zadanie zmobilizować do wykonania obowiązków. Oznacza to – stosownie do treści art. 1052 zdanie trzecie k.p.c., że w razie wykonania czynności przez dłużnika grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

Wskazuje się, że sądy rejestrowe borykają się z problemem skutecznego doręczania wezwań lub orzeczeń kierowanych do członków organu (lub osób) uprawnionych do reprezentacji podmiotu. W szczególności gdy pomimo wezwania w ramach prowadzonego postępowania przymuszającego podmiot nie wykonuje obowiązków rejestrowych i dochodzi do nałożenia grzywny na obowiązanych (tj. członków zarządu, wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki osobowej), aby mogli oni skorzystać z przysługującego im prawa zaskarżenia postanowienia, konieczne jest jego doręczenie. Uwzględniając powyższe, zaproponowano modyfikację treści art. 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przez wskazanie, że do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot oraz likwidatorów i prokurentów niezbędne będzie dołączenie oświadczenia tych osób zawierającego nie tylko zgodę na powołanie, ale też ich adresy do doręczeń. Tak jak dotychczas zgoda na powołanie nie będzie wymagana, gdy osoby, których ta zgoda dotyczy, podpiszą wniosek. Zgodnie z wprowadzanym art. 19 a ust. 5 d Ustawy o KRS do zgłoszenia spółki kapitałowej do Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.

Druga kategoria spraw dotyczy takiego zmodyfikowania funkcjonowania systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego, zbudowanego przed 2001 r., aby wykorzystywać w pełni nowoczesne technologie informatyczne. Uznano, że aktualny poziom rozwoju informatyki pozwala na jej zastosowanie w szerokim zakresie łącznie z automatyzacją wielu czynności, które dziś są wykonywane ręcznie i pochłaniają zarówno stronom, jak i pracownikom sądów wiele czasu. Jako jeden z czynników determinujących wprowadzenie zmian wskazuje się także istotne ułatwienie dostępu do informacji zarówno o podmiocie, jak i o prowadzonym przez sąd rejestrowy postępowaniu. Wykorzystanie nowych technologii w relacji strony z sądem ma znacznie skrócić czas trwania postępowania. Zastosowanie nowych technologii jest również niezbędne dla pełnej implementacji dyrektywy 2017/1132/UE, w zakresie dotyczącym integracji rejestrów centralnych, handlowych i rejestrów spółek. Zgodnie z art. 22 dyrektywy 2017/1132/UE rejestry krajowe (w tym KRS) stanowią element składowy systemu integracji rejestrów BRIS, który zapewni wszystkim zainteresowanym szybki dostęp do dokumentów i informacji dotyczących spółek i oddziałów, wpisanych do rejestrów handlowych (rejestrów centralnych, rejestrów spółek) a także komunikację pomiędzy rejestrami wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i EOG, o których mowa w art. 14 dyrektywy 2017/1132/UE oraz w art. 30 ust. 1 dyrektywy 2017/1132/UE.

Ustawa wprowadza z dniem 1 marca 2020 r. obowiązek składania przez podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS wszystkich wniosków (wpisowych i niewpisowych czyli podlegających dołączeniu do akt rejestrowych) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W praktyce sprawy rejestrowe można będzie załatwić przed komputerem, bez konieczności wizyty w sądzie czy wymiany pisemnej korespondencji przez strony i sąd. Intencją zmian było, a system „wspierał” wnioskodawcę w wypełnieniu wniosku przez liczne podpowiedzi i pouczenia, co ma zmniejszyć liczbę wniosków narażonych na zwrot. Strona będzie mogła samodzielnie, w każdej chwili sprawdzić, czy sąd wydał już orzeczenie w sprawie, czy np. skierował do strony wezwanie brakowe. Informacja będzie dostępna na koncie niezwłocznie po wydaniu przez sąd orzeczenia, a strona uzyska możliwość szybkiej odpowiedzi na wezwanie sądu, korzystając z systemu teleinformatycznego. Usługa newslettera ma pozwalać na generowanie powiadomień o doręczanych stronie dokumentach sądowych. W konsekwencji zmian, od dnia 1 marca 2020 r. akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzone będą w postaci elektronicznej, co pozwoli także na ich udostępnianie nie tylko w czytelni akt, ale także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych oraz w siedzibie sądu rejestrowego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego).

Podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą mogły skorzystać z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ale nie będą miały takiego obowiązku.

Wskazać tu warto, że zgodnie z treścią art. 126 § 5 k.p.c., pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Przepis ten znajdzie również zastosowanie do wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do sądu rejestrowego.

Elektronizacja postępowania rejestrowego ma także skutkować zmianą przepisów w odniesieniu do sposobu prowadzenia i udostępniania akt rejestrowych. W konsekwencji modyfikacje wynikające z Ustawy o zmianie KRS przewiduję będzie, że akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzić się będzie wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie będą podlegać przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym. Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym nie będą podlegać przetworzeniu na postać papierową. Prowadzenie akt w systemie teleinformatycznym faktycznie będzie zatem rozpoczynało się od złożenia, po dniu wejścia w życie ustawy, wniosku dotyczącego podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Dla umożliwienia realizacji obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i w celu ułatwienia stronom składania do sądu rejestrowego dokumentów sporządzonych w formie aktu notarialnego, stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia, zmiana ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie ma wprowadzić podstawę prawną utworzenia przez Krajową Radę Notarialną Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (zwanego dalej Repozytorium), prowadzonego w systemie teleinformatycznym. W Repozytorium przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swą treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS notariusz umieści elektroniczny wypis tego aktu w Repozytorium, opatrując wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie, które będzie zawierać numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium notariusz dołączać będzie do oryginału aktu notarialnego. Drugi egzemplarz zawiadomienia notariusz będzie wydawać stronie. Dokument, którego numer w Repozytorium zostanie wskazany przez stronę we wniosku do sądu rejestrowego, w oparciu o dane z zawiadomienia, zostanie automatycznie przekazany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączony do wniosku do rejestru przedsiębiorców.

Biorąc pod uwagę potrzeby leżące po stronie obrotu gospodarczego, jak i po stronie sądów rejestrowych, szczególnie w związku z rosnącą stale liczbą składanych corocznie do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych, Ustawa o zmianie KRS statuuje wprowadzenie obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, w odpowiednim formacie danych, ułatwiającym późniejsze ich wykorzystanie. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej sporządzone w postaci elektronicznej będzie mogło być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego także sprawozdanie z działalności jednostki sporządzać się będzie w postaci elektronicznej oraz opatrywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Analogiczne następstwa dotyczyć będą pozostałych dokumentów składających się na dokumenty składane do sądu rejestrowego na okoliczność złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w tym także sprawozdania skonsolidowanego). Dokumenty finansowe za określony okres sprawozdawczy nie będą, jak było dotychczas, ujawniane w aktach rejestrowych danego podmiotu rejestrowego. Składane w postaci elektronicznej będą zamieszczone w postaci elektronicznej wyłącznie w prowadzonym w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Także w okresie przejściowym (tj. do 29 lutego 2020 r.) akta rejestrowe będą wciąż prowadzone w postaci papierowej, ale dokumenty finansowe za dany rok obrotowy nie będą już składane do akt rejestrowych. Będą one składane wyłącznie w postaci elektronicznej do specjalnego repozytorium, które zostanie utworzone w oparciu o system teleinformatyczny. Ważne jest również, że złożenie w postaci elektronicznej dokumentów finansowych za dany rok obrotowy nie będzie skutkowało wszczęciem postępowania sądowego tak, jak obecnie ma to miejsce. Zatem sąd rejestrowy w ogóle nie będzie uczestniczył w tych czynnościach ani tym bardziej ich kontrolował na wstępnym etapie składania dokumentów finansowych. Stąd też wpis do rejestru przedsiębiorców informacji o złożeniu dokumentów finansowych i wykonaniu obowiązków sprawozdawczych będzie mieć charakter wyłącznie ewidencyjny oraz informacyjny. Wpis ten będzie potwierdzał tylko wykonanie czynności sprawozdawczych przez podmiot rejestrowy oraz informował o tym zdarzeniu uczestników obrotu gospodarczego i potencjalnych kontrahentów. W przypadku negatywnej weryfikacji danych zgłaszającego przez system teleinformatyczny, zgłaszający zostanie o tym fakcie poinformowany. Konieczne stanie się wówczas złożenie „normalnego” wniosku do sądu rejestrowego wraz wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców stosownej wzmianki albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych. W okresie przejściowym wniosek taki będzie musiał być złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu rejestrowego. Dołączone do takiego wniosku dokumenty finansowe w postaci elektronicznej będą badane tak jak dotychczas zgodnie z ograniczoną kognicją sądu rejestrowego, czy spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Czynności polegające na składaniu dokumentów finansowych wykonywane będą w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 k.p.c., służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym. Procesowi automatycznej weryfikacji sprawozdania finansowego służyć też będzie regulacja polegająca na umożliwieniu podmiotowi elektronicznego poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów dołączanych do sprawozdania, takich jak: uchwała bądź postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty. Poświadczenie takie nastąpi z chwilą wprowadzenia tych dokumentów do systemu teleinformatycznego.

Ustawa o zmianie KRS dodaje także regulację zgodnie z którą, po wpisie w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania albo po wydaniu postanowienia o przyjęciu tych dokumentów do akt, będą one przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rezultacie przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego nie będą już zobowiązani do składania sprawozdań finansowych równolegle w dwóch miejscach: osobno do urzędów skarbowych oraz do sądów rejestrowych wraz z wnioskiem o ujawnienie wzmianki sprawozdawczej. Elektroniczne wnioski sprawozdawcze z kompletem elektronicznych dokumentów sprawozdawczych składane będą wyłącznie do sądu rejestrowego. Ustawy o zmianie KRS wprowadza również analogiczne rozwiązanie w stosunku do podatników – osób fizycznych prowadzących księgi podatkowe.

Ustawa o zmianie KRS będzie także podstawą zmiany zasady podejmowania z urzędu czynności przymuszających do złożenia brakującego sprawozdania dociekania. Wprowadzana zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa sprawi, że to organ podatkowy, a nie jak dotychczas sąd rejestrowy będzie mógł zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku.

Regulacja wynikająca z Ustawy o zmianie KRS wzmacnia realizację prawa unijnego, gdyż składanie sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w określonym formacie danych ułatwi dostęp do tych sprawozdań, a także wykorzystanie zawartych w nich danych przez zainteresowane podmioty ze wszystkich państw członkowskich UE i EOG.

Dyrektywa 2017/1132/UE w art. 22 przewiduje ustanowienie systemu integracji rejestrów BRIS, na który składają się: rejestry handlowe (rejestry centralne lub rejestry spółek) państw członkowskich UE i EOG, platforma, portal E-Sprawiedliwość jako europejski elektroniczny punkt dostępu oraz opcjonalne punkty dostępu (ewentualnie utworzone w danym państwie członkowskim). Ustawa o zmianie KRS zaimplementuje art. 22 dyrektywy 2017/1132/UE do polskiego porządku prawnego, wprowadzając przepis do ustawy o KRS określający, że Krajowy Rejestr Sądowy wchodzi w skład systemu integracji rejestrów (w rozumieniu dyrektywy 2017/1132/UE). Utworzenie i eksploatacja połączeń Krajowego Rejestru Sądowego z systemem integracji rejestrów, zgodnie z dodawanym w art. 4 ust. 2 ustawy o KRS pkt 4, będzie należało do zadań Centralnej Informacji KRS.

Z uwagi na specyfikę systemu BRIS, w projektowanym przepisie art. 4a ustawy o KRS określono zadania Centralnej Informacji KRS związane z obsługą systemu BRIS. System BRIS służy realizacji następujących celów:

 1. a) ułatwieniu dostępu dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych do dokumentów i informacji zamieszczonych w rejestrach handlowych (rejestrach centralnych, rejestrach spółek) wszystkich państw członkowskich UE i EOG;
 2. b) stworzeniu i usprawnieniu komunikacji pomiędzy rejestrami handlowymi (rejestrami centralnymi, rejestrami spółek) państw członkowskich UE i EOG.

Obecnie Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu. Mocą Ustawy o zmianie KRS nastąpi rozszerzenie zakresu udostępnianych w tej formie informacji przez wskazanie, że Centralna Informacja udostępniać będzie w Internecie również pełne dane o podmiocie, pełny rejestr. Także samodzielnie pobrane wydruki komputerowe pełnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru będą miały mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez CI KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze. Zakres informacji zawartych w samodzielnie pobranych wydrukach będzie odpowiadał danym zawartym w odpisie wydanym przez CI KRS.

Regulacja wprowadzana Ustawą o zmianie KRS dotycząca automatyzacji niektórych wpisów odnosi się do kwestii związanej z upływem maksymalnego dopuszczalnego ustawą okresu na jako może być zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej (24 miesiące). Wprowadzając zmianę ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przyjęto, że nie ma przeszkód, by w sytuacji, gdy przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do KRS sam nie złożył wcześniej wniosku o wpis i samodzielnie nie określił daty wznowienia mieszczącej się w granicach określonych ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, wpis w rejestrze przedsiębiorców informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następował automatycznie wraz z upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Kwestie intertemporalne.

Oczywiście do postępowań przed sądem rejestrowym wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Ustawy o zmianie KRS stosowane będą przepisy dotychczasowe. Jednak pewne obowiązki wynikające z wejścia w życie Ustawy o zmianie KRS będą musiały być wypełnione także przez podmioty już wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Dotyczy to w szczególności oświadczeń obejmujących adresy do doręczeń, które powinny być złożone do akt rejestrowych oraz list obejmujących nazwiska i imiona oraz adresy do doręczeń albo firmy lub nazwy i siedziby członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. Złożenie tych dokumentów powinno nastąpić przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego po wejściu w życie Ustawy o zmianie KRS, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy o zmianie KRS, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

Zgodnie z Ustawą o zmianie KRS akta rejestrowe obejmujące sprawy zakończone przed dniem 1 marca 2020 r. nie będą podlegały przetworzeniu na postać elektroniczną. Sądy nie będą miały obowiązku digitalizacji w całości tych akt. Akta te będą więc funkcjonowały w dotychczasowej postaci. Ulegną one jednak swoistemu zamknięciu. Nie oznacza to jednak zakończenia prowadzenia akt rejestrowych dla danego podmiotu, a jedynie zmianę postaci prowadzenia tych akt z papierowej na elektroniczną w systemie teleinformatycznym.

Również akta spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 marca 2020 r. prowadzone będą w postaci papierowej. Nie będzie więc konieczności przetwarzania akt spraw prowadzonych w postaci papierowej na postać elektroniczną. Akta takich spraw po ich zakończeniu zostaną dołączone do akt rejestrowych prowadzonych w dotychczasowej, papierowej postaci.

 

Dariusz Paprocki, prawnik, Kancelaria Adwokacka RBM Rusecki, Bezak, Manderla sp.k.