Miesiąc: styczeń 2017

•Domniemanie korzystne dla ZAIKS.

  „Używanie” objęte jest domniemaniem zakładającym, że w sytuacji, gdy odbiornik znajduje się w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, to jest on używany przez jego posiadacza. Tak wskazuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 20 lipca 2016 r., VI SA/Wa 179/16, który będzie miał istotny wpływ na sytuację prawną organizacji zbiorowego zarządzania, w tym Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

•Prokura łączna niewłaściwa. Czy problem kompleksowo rozwiązany?

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) (dalej: „Ustawa o zmianie niektórych ustaw”), mocą której wprowadzonych zostało szereg zmian w dwudziestu innych ustawach. Celem miało być uproszczenie wykonywania działalności gospodarczej w różnych obszarach. Realizacji tego celu służyć ma między innymi doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne. Jednym …

•Prokura łączna niewłaściwa. Czy problem kompleksowo rozwiązany? Read More »

•Zamówienia „in-house” o roboty budowlane bez podwykonawców.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie część przepisów zawartych w nowelizacji z dnia  22 czerwca 2016 r. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w szczególności dotyczących dodatkowych przesłanek umożliwiających wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki w zakresie tzw. zamówienia in-house. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12–15 PrZamPubl stanowi transpozycję art. …

•Zamówienia „in-house” o roboty budowlane bez podwykonawców. Read More »