•Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie Upadłościowe Katowice

Jedną z reakcji państwa na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem i w efekcie trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorców był rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, który na fali pandemicznych zmian wprowadzał również uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Ustawa ta obowiązuje już od 24 czerwca 2020 r. Przyjrzyjmy się więc tej instytucji.

KORZYŚCI UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO:

Przede wszystkim bezsprzecznie największą korzyścią nowowprowadzonego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest fakt, że wystarczy sam wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), by zawiesić trwające postępowania egzekucyjne. Postępowanie to w swojej istocie ma być alternatywą dla kosztownego i czasochłonnego klasycznego postępowania układowego.

KTO I JAK MOŻE SKORZYSTAĆ Z UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO?

Warto wiedzieć, że:

  • skorzystać z nowego rodzaju postępowania mogą przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości firmy;
  • dłużnik musi zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, którego samodzielnie wybiera;
  • postępowanie rozpoczyna się przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu;
  • obwieszczenia można dokonać tylko jeden raz;
  • obwieszczenia można dokonać po przygotowaniu propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu;
  • po ogłoszeniu obwieszczenia wszystkie postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej układem ulegają zawieszeniu z mocy prawa, a wszczęcie nowych jest niedopuszczalne;
  • na zatwierdzenie układu jest tylko 4 miesiące – postępowanie umarza się z mocy prawa, gdy w tym terminie nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu;
  • w zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy prawa restrukturyzacyjnego.

W trakcie trwania postępowania dłużnik ma ograniczoną władzę nad swoim majątkiem – na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu. W przypadku dokonania takiej czynności bez wymaganej zgody czynność jest nieważna.

Z drugiej strony ustawa przewiduje brak możliwości wypowiadania umów wzajemnych, jak najem lokalu, w którym prowadzone jest przedsiębiorstwo czy też leasingu, choć umowa taka może być wypowiedziana za zgodą nadzorcy układu.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę specyficzny czas, w jakim wprowadzone zostało nowe postępowanie, umożliwia ono odbycie zgromadzenia wierzycieli – w celu głosowania nad układem – w formie zdalnej, z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, co znacznie ułatwia kontakt z wierzycielami (zwłaszcza zagranicznymi) w dobie restrykcji związanych z kontaktami interpersonalnymi.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU – ZA CO?

Co ważne, ustawa przewiduje również możliwość wyłączenia odpowiedzialności za:

– szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie,

– zobowiązania spółki,

– zaległości podatkowe spółki,

 poprzez wykazanie, że we właściwym terminie dokonano obwieszczenia oraz w postępowaniu o zatwierdzenie układu doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu albo w jego następstwie do otwarcia postępowania sanacyjnego lub złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

CO, JEŚLI SIĘ NIE UDA?

Jeżeli uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zakończy się odmową zatwierdzenia układu lub umorzeniem postępowania, dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego bądź uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. Stanowi to swoistą „drugą szansę” daną dłużnikowi przez ustawodawcę w formie przedłużonej ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi w postępowaniu sanacyjnym albo – gdy szansa odzyskania płynności finansowej jest nikła – poprzez ogłoszenie upadłości.

PODSUMOWANIE

Jak wynika z powyższego, nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne może być dla zadłużonego bardzo atrakcyjne – nie dość, że powoduje natychmiastowe wstrzymanie toczących się postępowań egzekucyjnych, to na dodatek wprowadza nową przesłankę wyłączenia odpowiedzialności za spółkę. Ponadto, dzięki określeniu ram czasowych postępowania, gwarantuje ono szybkość i przewidywalność, bez niepotrzebnego przetrzymywania dłużnika w niepewności co do swojej sytuacji finansowej. 

Instytucja została wprowadzona w charakterze tymczasowym i obecnie ostatni dzień na dokonanie obwieszczenia w MSiG to 30 czerwca 2021 r. Mając jednak na uwadze zarówno przedłużającą się pandemię, jak i pozytywny odbiór nowej regulacji, nie jest wykluczone, że zostanie ona z nami na dłużej.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o restrukturyzacjach zachęcamy do skorzystania z specjalizującej się w prawie restrukturyzacyjnym kancelarii adwokackiej

Aplikant adwokacki Paulina Miecznikowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *