•Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – obsługa prawna firm

Dnia 12 lutego 2018 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa o zmianie KRS”). Ustawa weszła w życie z dniem 15 marca 2018 r. Część wprowadzanych zmian wchodzi w życie później: 9 kwietnia 2018 r., 1 października 2018 r., 1 lutego 2019 r. Ostatnie wejdą w życie 1 …

•Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – obsługa prawna firm Read More »

•Rodzicielski Plan Wychowawczy – Porozumienie rodzicielskie

W świetle zmieniających się stosunków społecznych oraz warunków życiowych, rodzice małoletnich dzieci coraz częściej przed rozpoczęciem postępowania sądowego uzgadniają i podpisują Rodzicielski Plan Wychowawczy (czy też Rodzicielski Plan Opiekuńczo-Wychowawczy), funkcjonujący również pod pojęciem Porozumienie rodzicielskie (dla potrzeb niniejszego opracowania dalej: Porozumienie lub Plan).

•Alimenty. „Nowe” przestępstwo niealimentacji w typie podstawowym – problemy i zagadnienia praktyczne.

Ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji (Dz. U. z 2017 poz. 952) została wprowadzona do porządku prawnego nowa definicja przestępstwa uchylania się od płacenia alimentów – przestępstwo niealimentacji. Z aktualnego brzmienia art. 209 § 1 Kodeksu Karnego, obowiązującego od 31 maja 2017 roku dowiadujemy się, że „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego …

•Alimenty. „Nowe” przestępstwo niealimentacji w typie podstawowym – problemy i zagadnienia praktyczne. Read More »

•Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). Zmiana dotyczyła między innymi art. 647[1] Kodeksu cywilnego, dotyczącego odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, który otrzymał następujące brzmienie:

•ALCOLOC – czyli jak odzyskać możliwość prowadzenia pojazdów przed upływem okresu orzeczonego środka karnego.

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jedynym z szeregu środków karnych przewidzianych przez polskiego ustawodawcę, jako dodatkowa sankcja dla skazanego za popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w szczególności, gdy z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdów mechanicznych przez skazanego będzie stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym (art. 44 Kodeksu Karnego). Niestety, od wielu lat bez wątpienia najczęściej popełniamy przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jest jazda pod wpływem alkoholu. W takim wypadku, …

•ALCOLOC – czyli jak odzyskać możliwość prowadzenia pojazdów przed upływem okresu orzeczonego środka karnego. Read More »

•Podstawa roszczeń w sporze opartym na warunkach FIDIC.

Realizacja inwestycji infrastrukturalnej jest z natury przedsięwzięciem skomplikowanym pod względem zarówno technicznym, jak i prawnym, angażującym znaczące środki finansowe oraz wymagającym dużych nakładów czasowych. W trakcie realizacji inwestycji pomiędzy inwestorem, a wykonawcą może niejednokrotnie dochodzić do sporów na tle wykonywania umowy. W sytuacji zaistnienia sporu związanego z realizacją inwestycji z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC, zastosowanie znajdą odpowiednie procedury służące rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy wykonawcą a inwestorem.

•Praca cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prawa pobytu.

Systematycznie wzrasta liczba zatrudnionych w Polsce cudzoziemców. Coraz więcej przedsiębiorstw problem ze znalezieniem pracowników zamierza rozwiązać zatrudniając cudzoziemców. Dotykając kwestii zatrudniania cudzoziemców, decydującym się na to przedsiębiorcom warto zwrócić uwagę na istotny aspekt ewentualnego powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu.