News

•ALCOLOC – czyli jak odzyskać możliwość prowadzenia pojazdów przed upływem okresu orzeczonego środka karnego.

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jedynym z szeregu środków karnych przewidzianych przez polskiego ustawodawcę, jako dodatkowa sankcja dla skazanego za popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w szczególności, gdy z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdów mechanicznych przez skazanego będzie stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym (art. 44 Kodeksu Karnego). Niestety, od wielu lat bez wątpienia najczęściej popełniamy przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jest jazda pod wpływem alkoholu. W takim wypadku, …

•ALCOLOC – czyli jak odzyskać możliwość prowadzenia pojazdów przed upływem okresu orzeczonego środka karnego. Read More »

•Podstawa roszczeń w sporze opartym na warunkach FIDIC.

Realizacja inwestycji infrastrukturalnej jest z natury przedsięwzięciem skomplikowanym pod względem zarówno technicznym, jak i prawnym, angażującym znaczące środki finansowe oraz wymagającym dużych nakładów czasowych. W trakcie realizacji inwestycji pomiędzy inwestorem, a wykonawcą może niejednokrotnie dochodzić do sporów na tle wykonywania umowy. W sytuacji zaistnienia sporu związanego z realizacją inwestycji z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC, zastosowanie znajdą odpowiednie procedury służące rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy wykonawcą a inwestorem.

•Praca cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prawa pobytu.

Systematycznie wzrasta liczba zatrudnionych w Polsce cudzoziemców. Coraz więcej przedsiębiorstw problem ze znalezieniem pracowników zamierza rozwiązać zatrudniając cudzoziemców. Dotykając kwestii zatrudniania cudzoziemców, decydującym się na to przedsiębiorcom warto zwrócić uwagę na istotny aspekt ewentualnego powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu.

•Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki.

Truizmem jest powiedzieć, iż każdy ponosi odpowiedzialność za swe czyny. I o ile w przypadku osób fizycznych ustalenie odpowiedzialnego za spowodowanie szkody u osoby trzeciej, co do zasady nie nastręcza poważnych komplikacji, o tyle w przypadku osób prawnych, a w szczególności spółek handlowych, trudność ta wydaje się zadaniem już nie tak oczywistym, w szczególności w zakresie odpowiedzialności prokurenta.

•Szkolenie dla firm budowlanych z procedury FIDIC.

Mając na uwadze bogate doświadczenie Kancelarii w obsłudze inwestycji budowlanych, w zakres usług, które Kancelaria oferuje, wchodzą także szkolenia obejmujące problematykę realizacji inwestycji na bazie FIDIC. Firmy zainteresowane poszerzeniem wiedzy wśród zatrudnionych pracowników, pełniących ważne role w procesie budowlanym, prosimy o kontakt. Do pobrania: Przykładowe szkolenie FIDIC

•Egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wygrana w sądzie nie jest bynajmniej końcem drogi, którą przejść musi wierzyciel, by odzyskać od dłużnika swoje należności. Bywa, że w toku egzekucji komornik nie jest w stanie spieniężyć majątku dłużnika, albo że ten zwyczajnie nie posiada żadnego wartościowego mienia poza udziałami w spółce. Egzekucja z takich udziałów rządzi się jednak własnymi, specyficznymi prawami.